@sarah_saw_07 Sarah Saw(SOTA yr 1)

I LIKE -food/music/K-drama/dance -BTS(JK ) -GOT7(JB ) -Redvelvet(Irene ) -TxT(Yeonjun ) -WannaOne(Ha Sungwoon ) -Stray Kids(Hyunjin ) -Billie Eilish

@sarah_saw_07 photos and videos