#રજવ photos & videos

4 hours ago

#રજવ ાડુ_तो_હદય__मा💞 #હ ોવુ_જોઈયે_ #મ ારા__વાલા__💫॰‌‌‌‌ #પછ ી__गमे_તયા_બેસો__સિંહાસન_👑 #જ__ल ागे___😎 #દ િલ_થી_રાજા_એટલે_રાજા__જ_છીયે_👑 #😈 #P_EDIT_Photograpy

436
Yesterday

#રજવ ાડું ☝🏻 #ત ો ❤ #હ ્રદય #મ ાં #હ ોવું😎 #જ ોઈએ #પછ#ગમ ે 💪🏻 #ત ્યાં #બ ેસો👇🏻 #સ િંહાસન જ #લ ાગે 🔱 #Jaymahakal 🔱 #AkaShs

8912
Yesterday

👑 क्षत्रिय वंशज 👑 👉 बन्ना’सा👑 👉 चौहान बापु 👉 ।। ક્ષાત્રવટ ।। 👉 #ર ોયલ #રજવ ાડુ_🔫 👉 👑 वट वचन वीरता 👉 मान मर्यादा माभो👑 👉 🦁 *हमारा रक्त ह ————————

504
Yesterday

Ahir_choru💪💪✌️ . . . .ᚔᚔ🙏 𝑗𝑎𝑦 _𝑚𝑢𝑟𝑙𝑖𝑑𝒉𝑎𝑟🚩 ✩⋆⋆.ⓙⓐⓨ ⓢⓗⓡⓔⓔ ⓚⓘⓢⓗⓝⓐ.⋆⋆✩ ▬▬▬▬।। क्षत्रीय यदुवंशी आहिर ।।▬▬▬▬ ▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ जय_द्वारકાधीશ🚩🚩▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ ╸╸╸╸╸╸╸╸•।। श्री 𝚈𝚊𝚍𝚞𝚗𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗 ।।• ╸╸ ╔══════════════════╗ 🙏।। श्री कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम ।।🚩 ╚══════════════════╝ ▱▱▱▱▱ ।। श्री आहिर ।। ▭▭▭▭▭▭ 🙏जय_ मुरलीधर 🚩🚩 ➖➖➖➖➖✾માન, મર્યાદા ને મોભો✾ ⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊❂વટ, વચન ને વીરતા❂ .......................✿દયા, દાન ને દાતારી✿ ╔══════════════════╗ ᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤ 🙏।। श्री कृष्णम् सदा सहायते ।।🚩 ╚══════════════════╝ ☞ @ahir_samaj_of_dwarka ▬▬▬▬ 𝔹𝕚𝕘 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕆𝕗 𝔾𝕦𝕛𝕒𝕣𝕒𝕥.. ➛ સૌ પ્રથમ તો @ahir_samaj_of_dwarka પેજ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ➛ કોઈ પણ આહીર સમાજ ને લગતા 𝗡𝗲𝘄𝘀,𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀 જો તમારી પાસે હોય તો મને 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 મેસેજ કરો. ➛ નાનકડા ગામના પાદર થજરાત ના સૌથી મોટા શહેર સુધીનું બધુજ⋆⋆⋆ ➛ જો તમે તમારા ગામ કે શહેર ની ખાસીયતો વિશે જાણતા હોઇ તો 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲 𝗙𝗮𝘀𝘁 @ahir_samaj_of_dwarka ➛ 🇮🇳જય જય ગરવી ગુજરાત🙏🙏 𝑷𝒓𝒐𝒖𝒅 𝑻𝒐 𝑩𝒆 𝑨𝒉𝒊𝒓______________________________ᚔᚔ✍લિ. અડીખમ_આયર ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗨𝘀 ❪ @ahir_samaj_of_dwarka ❫ 𝗙𝗼𝗿 𝗠𝗼𝗿𝗲❕ 𝗨𝘀𝗲 𝗛𝗮𝘀𝗵𝘁𝗮𝗴 ☞ @ahir_samaj_of_dwarka𝗔𝗻𝗱 𝗧𝗮𝗴 𝗣𝗼𝘀𝘁'𝘀 📲 🅰🆆🅴🆂🅾🅼🅴 🅵🆄🅽🅵🅰🆁🅴 𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴✌️ @ahir_samaj_of_dwarkahisamaj_of_dwar #aayar_aayrani #આહ ીર_આહીરની #ha_mojj_ha #આયર #આત#આયર_આયર ાણી #ર ોયલ_રજવાડું #રજવ ાડું #jay_murlidhar 🚩 #jay_dwarkadhish #ahirat #ahir_regiment #ahir_samaj_of_dwarka #ahirani 👸 #ahir_boy #ahir_samaj #ahir_chora # જય_ દ્વારકાધીશ #ahirat 🚩 #ahirahirani #ahir #yadav #yadavbrand .

28319
Yesterday

Ahir_boy💪 . . . ⁣⁣ .⁣⁣ .⁣⁣ .⁣⁣ .Jay_murlidhar🚩⁣⁣ ✩⋆⋆.ⓙⓐⓨ ⓢⓗⓡⓔⓔ ⁣⁣ ⓚⓘⓢⓗⓝⓐ.⋆⋆✩⁣⁣ ▬▬▬▬।। क्षत्रीय यदुवंशी आहिर ।।▬▬▬▬⁣⁣ ▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ जय_द्वारકાधीશ🚩🚩▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫⁣⁣ ╸╸╸╸╸╸╸╸•।। श्री 𝚈𝚊𝚍𝚞𝚗𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗 ।।• ╸╸ ⁣⁣ ⁣⁣ ╔══════════════════╗ ᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤ 🙏।। श्री कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम ।।🚩⁣⁣ ╚══════════════════╝⁣⁣ ⁣⁣ ▱▱▱▱▱ ।। श्री आहिर ।।⁣⁣ ▭▭▭▭▭▭ 🙏जय_ मुरलीधर 🚩🚩⁣⁣ ➖➖➖➖➖✾માન, મર્યાદા ને મોભો✾⁣⁣ ⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊❂વટ, વચન ને વીરતા❂⁣⁣ .......................✿દયા, દાન ને દાતારી✿⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ╔══════════════════╗ ᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤ 🙏।। श्री कृष्णम् सदा सहायते ।।🚩⁣⁣ ╚══════════════════╝⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ☞ @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣ ⁣⁣ ▬▬▬▬ 𝔹𝕚𝕘 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕆𝕗 𝔾𝕦𝕛𝕒𝕣𝕒𝕥..⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ➛ સૌ પ્રથમ તો @ahir_samaj_of_dwarka પેજ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.⁣⁣ ⁣⁣ ➛ કોઈ પણ આહીર સમાજ ને લગતા 𝗡𝗲𝘄𝘀,𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀 જો તમારી પાસે હોય તો મને 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 મેસેજ કરો.⁣⁣ ⁣⁣ ➛ નાનકડા ગામના પાદર થી લયને ગુજરાત ના સૌથી મોટા શહેર સુધીનું બધુજ⋆⋆⋆⁣⁣ ⁣⁣ ➛ જો તમે તમારા ગામ કે શહેર ની ખાસીયતો વિશે જાણતા હોઇ તો 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲 𝗙𝗮𝘀𝘁 @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣ ⁣⁣ ➛ 🇮🇳જય જય ગરવી ગુજરાત🙏🙏 𝑷𝒓𝒐𝒖𝒅 𝑻𝒐 𝑩𝒆 𝑨𝒉𝒊𝒓______________________________ᚔᚔ✍લિ. અડીખમ_આયર ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗨𝘀 ❪ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ❫ 𝗙𝗼𝗿 𝗠𝗼𝗿𝗲❕⁣⁣ 𝗨𝘀𝗲 𝗛𝗮𝘀𝗵𝘁𝗮𝗴 ☞ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 𝗔𝗻𝗱 𝗧𝗮𝗴 𝗣𝗼𝘀𝘁'𝘀 📲⁣⁣ ⁣⁣ 🅰🆆🅴🆂🅾🅼🅴 🅵🆄🅽🅵🅰🆁🅴⁣⁣ ⁣⁣ 𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴✌️ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 𝗗𝗺 𝗧𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗰'𝘀 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀📥📩⁣⁣ ⁣⁣ ☞ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ⁣⁣ ☞𝗦𝗵𝗮𝗿𝗲 | 𝗟𝗶𝗸𝗲 | 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 🙏⁣⁣ ⁣⁣ #aayar_aayrani ⁣⁣ #આહ ીર_આહીરની⁣⁣ #ha_mojj_ha ⁣⁣ #આયર ⁣⁣ #આત ા⁣⁣ #આયર_આયર ાણી⁣⁣ #ર#આહ ીર_આહીરની #ha_mojj_ha #આયર #આત#આયર_આયર ાણી #ર ોયલ_રજવાડું #રજવ ાડું #jay_murlidhar 🚩 #jay_dwarkadhish #ahirat #ahir_regiment #ahir_samaj_of_dwarka #ahirani 👸 #ahir_boy #ahir_samaj #ahir_chora # જય_ દ્વારકાધીશ #ahirat 🚩 #ahirahirani #ahir #yadav #yadavbrand

2832
Yesterday

Kanudo 😍❣️ .⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣ .🙏 𝑗𝑎𝑦 _𝑚𝑢𝑟𝑙𝑖𝑑𝒉𝑎𝑟🚩⁣⁣⁣ ✩⋆⋆.ⓙⓐⓨ ⓢⓗⓡⓔⓔ ⁣⁣⁣ ⓚⓘⓢⓗⓝⓐ.⋆⋆✩⁣⁣⁣ ▬▬▬▬।। क्षत्रीय यदुवंशी आहिर ।।▬▬▬▬⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ जय_द्वारકાधीશ🚩🚩▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ╸╸╸╸╸•।। श्री 𝚈𝚊𝚍𝚞𝚗𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗 ।।• ╸╸ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ╔══════════════════╗ ᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤ 🙏।। श्री कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम ।🚩⁣⁣⁣ ╚══════════════════╝⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ▱▱▱▱▱▱▱ ।। श्री आहिर ।।⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ▭▭▭▭▭▭ 🙏जय_ मुरलीधर 🚩🚩⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ➖➖➖➖➖✾માન, મર્યાદા ને મોભો✾⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊❂વટ, વચન ને વીરતા❂⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ........✿દયા, દાન ને દાતારી✿⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ╔═══════════════════╗ ⁣⁣⁣ ᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤ 🙏।। श्री कृष्णम् सदा सहायते ।।🚩⁣⁣⁣ ╚═══════════════════╝⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ☞ @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ▬▬▬▬ 𝔹𝕚𝕘 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕆𝕗 𝔾𝕦𝕛𝕒𝕣𝕒𝕥..⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ➛ સૌ પ્રથમ તો @ahir_samaj_of_dwarka પેજ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ➛ કોઈ પણ આહીર સમાજ ને લગતા 𝗡𝗲𝘄𝘀,𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀 જો તમારી પાસે હોય તો મને 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 મેસેજ કરો.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ➛ નાનકડા ગામના પાદર થી લયને ગુજરાત ના સૌથી મોટા શહેર સુધીનું બધુજ⋆⋆⋆⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ➛ જો તમે તમારા ગામ કે શહેર ની ખાસીયતો વિશે જાણતા હોઇ તો 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲 𝗙𝗮𝘀𝘁 @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ➛ 🇮🇳જય જય ગરવી ગુજરાત🙏🙏 𝑷𝒓𝒐𝒖𝒅 𝑻𝒐 𝑩𝒆 𝑨𝒉𝒊𝒓_____________________ᚔᚔ✍લિ. અડીખમ_આયર ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗨𝘀 ❪ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ❫ 𝗙𝗼𝗿 𝗠𝗼𝗿𝗲❕⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 𝗨𝘀𝗲 𝗛𝗮𝘀𝗵𝘁𝗮𝗴 ☞ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 𝗔𝗻𝗱 𝗧𝗮𝗴 𝗣𝗼𝘀𝘁'𝘀 📲⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🅰🆆🅴🆂🅾🅼🅴 🅵🆄🅽🅵🅰🆁🅴⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴✌️ @ahir_samaj_of_dwarka 𝗗𝗺 𝗧𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗰'𝘀 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀📥📩⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ☞ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ☞𝗦𝗵𝗮𝗿𝗲 | 𝗟𝗶𝗸𝗲 | 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 🙏⁣⁣⁣ #આહ ીર_આહીરની #ha_mojj_ha #આયર #આત#આયર_આયર ાણી #ર ોયલ_રજવાડું #રજવ ાડું #jay_murlidhar 🚩 #jay_dwarkadhish #ahirat #ahir_regiment #ahir_samaj_of_dwarka #ahirani 👸 #ahir_boy #ahir_samaj #ahir_chora # જય_ દ્વારકાધીશ #ahirat 🚩 #ahirahirani #ahir #yadav #yadavbrand

2644
3 days ago

#રજવ ાડું_તો_હ્રદયમાં_હોવું_જોઇએ....... #પછ ી_ગમે_ત્યાં_બેસો_સિંહાસન_જ_લાગે.👑👑😎 #જય_મ ાતાજી....🙏🙏

564
3 days ago

👑 #રજવ ાડા _નથી_ તો_ શું_ થય _ગયું_ સાહેબ_ પણ_ મોજ _અને_ મરદાનગી_ હજુ _એ_ જ_ છે_

4618
3 days ago

* #ર ાજા ના #રજવ ાડા પાછા આવે કે ન આવે...* *તમારા જેવા #ભ ાયુ મારા માટે એક #રજવ ાડૂ જ છે...*😎 #jaykhodalraj 🐊 #ahmedabad_instagram

27335
4 days ago

Ahir_choru✌️💪💪 #aayar_aayrani #આહ ીર_આહીરની #ha_mojj_ha #આયર #આત#આયર_આયર ાણી #ર ોયલ_રજવાડું #રજવ ાડું #jay_murlidhar 🚩 #jay_dwarkadhish #ahirat #ahir_regiment #ahir_samaj_of_dwarka #ahirani 👸 #ahir_boy #ahir_samaj #ahir_chora # જય_ દ્વારકાધીશ #ahirat 🚩 #ahirahirani #ahir #yadav #yadavbrand

4650
4 days ago

Ahir_boy💪💪 .⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣ .🙏 𝑗𝑎𝑦 _𝑚𝑢𝑟𝑙𝑖𝑑𝒉𝑎𝑟🚩⁣⁣⁣⁣ ✩⋆⋆.ⓙⓐⓨ ⓢⓗⓡⓔⓔ ⁣⁣⁣⁣ ⓚⓘⓢⓗⓝⓐ.⋆⋆✩⁣⁣⁣⁣ ▬▬▬▬।। क्षत्रीय यदुवंशी आहिर ।।▬▬▬▬⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ जय_द्वारકાधीશ🚩🚩▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ╸╸╸╸╸•।। श्री 𝚈𝚊𝚍𝚞𝚗𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗 ।।• ╸╸ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ╔══════════════════╗ ᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤ 🙏।। श्री कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम ।🚩⁣⁣⁣⁣ ╚══════════════════╝⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ▱▱▱▱▱▱▱ ।। श्री आहिर ।।⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ▭▭▭▭▭▭ 🙏जय_ मुरलीधर 🚩🚩⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣ ➖➖➖➖➖✾માન, મર્યાદા ને મોભો✾⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣ ⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊❂વટ, વચન ને વીરતા❂⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ...................✿દયા, દાન ને દાતારી✿⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ╔═══════════════════╗ ⁣⁣⁣ᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤ 🙏।। श्री कृष्णम् सदा सहायते ।।🚩⁣⁣⁣⁣ ╚═══════════════════╝⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ☞ @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ▬▬▬▬ 𝔹𝕚𝕘 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕆𝕗 𝔾𝕦𝕛𝕒𝕣𝕒𝕥..⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ➛ સૌ પ્રથમ તો @ahir_samaj_of_dwarka પેજ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ➛ કોઈ પણ આહીર સમાજ ને લગતા 𝗡𝗲𝘄𝘀,𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀 જો તમારી પાસે હોય તો મને 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 મેસેજ કરો.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ➛ નાનકડા ગામના પાદર થી લયને ગુજરાત ના સૌથી મોટા શહેર સુધીનું બધુજ⋆⋆⋆⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ➛ જો તમે તમારા ગામ કે શહેર ની ખાસીયતો વિશે જાણતા હોઇ તો 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲 𝗙𝗮𝘀𝘁 @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ➛ 🇮🇳જય જય ગરવી ગુજરાત🙏🙏 𝑷𝒓𝒐𝒖𝒅 𝑻𝒐 𝑩𝒆 𝑨𝒉𝒊𝒓_____________________ᚔᚔ✍લિ. અડીખમ_આયર ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗨𝘀 ❪ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ❫ 𝗙𝗼𝗿 𝗠𝗼𝗿𝗲❕⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ 𝗨𝘀𝗲 𝗛𝗮𝘀𝗵𝘁𝗮𝗴 ☞ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 𝗔𝗻𝗱 𝗧𝗮𝗴 𝗣𝗼𝘀𝘁'𝘀 📲⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ 🅰🆆🅴🆂🅾🅼🅴 🅵🆄🅽🅵🅰🆁🅴⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴✌️ @ahir_samaj_of_dwarka 𝗗𝗺 𝗧𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗰'𝘀 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀📥📩⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ☞ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤 #aayar_aayrani #આહ ીર_આહીરની #ha_mojj_ha #આયર #આત#આયર_આયર ાણી #ર ોયલ_રજવાડું #રજવ ાડું #jay_murlidhar 🚩 #jay_dwarkadhish #ahirat #ahir_regiment #ahir_samaj_of_dwarka #ahirani 👸 #ahir_boy #ahir_samaj #ahir_chora # જય_ દ્વારકાધીશ #ahirat 🚩 #ahirahirani #ahir #yadav #yadavbrand

3354
4 days ago

અડીખમ_આયર 💪💪✌️ .⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣ .🙏 𝑗𝑎𝑦 _𝑚𝑢𝑟𝑙𝑖𝑑𝒉𝑎𝑟🚩⁣⁣⁣⁣ ✩⋆⋆.ⓙⓐⓨ ⓢⓗⓡⓔⓔ ⁣⁣⁣⁣ ⓚⓘⓢⓗⓝⓐ.⋆⋆✩⁣⁣⁣⁣ ▬▬▬▬।। क्षत्रीय यदुवंशी आहिर ।।▬▬▬▬⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ जय_द्वारકાधीશ🚩🚩▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ╸╸╸╸╸•।। श्री 𝚈𝚊𝚍𝚞𝚗𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗 ।।• ╸╸ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ╔══════════════════╗ ᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤ 🙏।। श्री कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम ।🚩⁣⁣⁣⁣ ╚══════════════════╝⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ▱▱▱▱▱▱▱ ।। श्री आहिर ।।⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ▭▭▭▭▭▭ 🙏जय_ मुरलीधर 🚩🚩⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣ ➖➖➖➖➖✾માન, મર્યાદા ને મોભો✾⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣ ⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊❂વટ, વચન ને વીરતા❂⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ...................✿દયા, દાન ને દાતારી✿⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣ ╔═══════════════════╗ ⁣⁣⁣ᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤ 🙏।। श्री कृष्णम् सदा सहायते ।।🚩⁣⁣⁣⁣ ╚═══════════════════╝⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ☞ @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ▬▬▬▬ 𝔹𝕚𝕘 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕆𝕗 𝔾𝕦𝕛𝕒𝕣𝕒𝕥..⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ➛ સૌ પ્રથમ તો @ahir_samaj_of_dwarka પેજ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ➛ કોઈ પણ આહીર સમાજ ને લગતા 𝗡𝗲𝘄𝘀,𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀 જો તમારી પાસે હોય તો મને 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 મેસેજ કરો.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ➛ નાનકડા ગામના પાદર થી લયને ગુજરાત ના સૌથી મોટા શહેર સુધીનું બધુજ⋆⋆⋆⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ➛ જો તમે તમારા ગામ કે શહેર ની ખાસીયતો વિશે જાણતા હોઇ તો 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲 𝗙𝗮𝘀𝘁 @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ➛ 🇮🇳જય જય ગરવી ગુજરાત🙏🙏 𝑷𝒓𝒐𝒖𝒅 𝑻𝒐 𝑩𝒆 𝑨𝒉𝒊𝒓_____________________ᚔᚔ✍લિ. અડીખમ_આયર ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗨𝘀 ❪ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ❫ 𝗙𝗼𝗿 𝗠𝗼𝗿𝗲❕⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ 𝗨𝘀𝗲 𝗛𝗮𝘀𝗵𝘁𝗮𝗴 ☞ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 𝗔𝗻𝗱 𝗧𝗮𝗴 𝗣𝗼𝘀𝘁'𝘀 📲⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ 🅰🆆🅴🆂🅾🅼🅴 🅵🆄🅽🅵🅰🆁🅴⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴✌️ @ahir_samaj_of_dwarka 𝗗𝗺 𝗧𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗰'𝘀 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀📥📩⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ☞ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 ahir_samaj_of_dwarka #aayar_aayrani #આહ ીર_આહીરની #ha_mojj_ha #આયર #આત#આયર_આયર ાણી #ર ોયલ_રજવાડું #રજવ ાડું #jay_murlidhar 🚩 #jay_dwarkadhish #ahirat #ahir_regiment #ahir_samaj_of_dwarka #ahirani 👸 #ahir_boy #ahir_samaj #ahir_chora # જય_ દ્વારકાધીશ #ahirat 🚩 #ahirahirani #ahir #yadav #yadavbrand

3550
4 days ago

🔥 #क ्यू पड़े हो 😉 #चक ्कर_में_जब_हम खड़े है #टक ्कर_मे 💪 #સ િકોતર_સરકાર🚩 👑500 Patan👑 👑 #રજવ ાડી 👑 & 👑 #ર ોનક ગુર્જર ઠિ ‌બાલવા👑

13842
4 days ago

#રજવ ાડુ_तो_હદય__मा💞 #હ ોવુ_જોઈયે_ #મ ારા__વાલા__💫॰‌‌‌‌ #પછ ી__गमे_તયા_બેસો__સિંહાસન_👑 #જ__ल ागे___😎 #દ િલ_થી_રાજા_એટલે_રાજા__જ_છીયે_👑 #😈 #love #lovely #likeforlikes #loveislove #lovelypic #photography #pic #photoshoot #gujjurocks #gujju_vato #gujju #gujjuamdavadi #gujarati #gujjurajkotiyo #bhaguda_gaam_aej_mogal_dham #dwarkadhish #royalahir #rajkot_instagram #dwarkesh #junagadh #jaimogal #aayar

5838
5 days ago

#👉 #સ ાહેબ,,,,,,,,, 👸 #ર ુપ... #ન ા... #રજવ ાડા.... #ન ... #હ ોય, 🐯 #સ િંહ... #ન ી...⚽ #રમત ... #ન_હ ોય!! 🌅 #આભ ... #ન ે...💢 #સ િમા_ન #_હ ોય!! #_ન ે .. #આ ,,🙏આહીર🙏 #..ની 👉💪 #હ િંમત_ના_પારખા_ના_હોય_વાલા.!.... Jay ❤ Jay mogal maa❤ #lyricsquote #lyrics #quoteoftheday #twelveskip #inspire #music #lyrics #songoftheday #lifequotes #typography

21233
5 days ago

#આઝ ાદી બાદ #અખ ંડભારતના નિર્માણ માટે #સરદ ારસાહેબ ને પોતાનું ૧૮૦૦ પાદર નું #રજવ ાડું સૌથી પહેલા સોપનાર અને ત્યારબાદ ૧ રૂપિયાના માનદ વેતનથી #મદ ્રાસના #ગવર ્નર તરીકે સેવા આપનાર #ભ ાવનગરના #પ ્રજાવત્સલ #ર ાજવી #મહ ારાજા #સર #ક ૃષ્ણકુમારસિંહજી #ગ ોહિલને એમની #જન ્મજ્યંતી નિમિતે #શતશત #નમન 🙏

1160
6 days ago

#રજવ ાડું_તો_હ્રદયમાં_હોવું_જોઇએ....... #પછ ી_ગમે_ત્યાં_બેસો_સિંહાસન_જ_લાગે.👑👑😎 #જય_મ ાતાજી....🙏🙏 #Yogesh_Vaghela ..🦁🦁🦁🦁

597
6 days ago

* #ર ાજા ના #રજવ ાડા પાછા આવે કે ન આવે...* *તમારા જેવા #ભ ાયુ મારા માટે એક #રજવ ાડૂ જ છે...*😎❣️રાજા ગોગાજી ❣️

973
6 days ago

#સ ાહેબ... #રજવ ાડું તો દિલ માં હોવું જોઈએ પછી ગમે ત્યાં બેસો સિંહાસન જ લાગે. #Mr .jotangiya #editing #jotangiya #LifebuoyKarona #fambruharmy #danishzehen

11975
6 days ago

દ્વારકાધીશ ના રાજ મા ... #દ ્વારિકા #રજવ ાડું #dwarikadhish #dwarika

443
6 days ago

#👉 #સ ાહેબ,,,,,,,,, 👸 #ર ુપ... #ન ા... #રજવ ાડા.... #ન ... #હ ોય, 🐯 #સ િંહ... #ન ી...⚽ #રમત ... #ન_હ ોય!! 🌅 #આભ ... #ન ે...💢 #સ િમા_ન #_હ ોય!! #_ન ે .. #આ ,,🙏।sardar 1c🙏 #..ની 👉💪 #હ િંમત_ના_પારખા_ના_હોય_વાલા.!....

380
1 weeks ago

🦁🦁 #રજવ ાડા નથી તો શું થયું સાહેબ,🦁🦁 👑 #મ ોજ અને #મદ ાઁનગી👑 તો હજી એ જ છે 🚩jay maa bhavani🚩 🙏🙏jay maa mogal🙏🙏

750
1 weeks ago

* #ર ાજા ના #રજવ ાડા પાછા આવે કે ન આવે...* *તમારા જેવા #ભ ાયુ મારા માટે એક #રજવ ાડૂ જ છે...*रुदु बन्ना&राज कमल..😎😎

447
1 weeks ago

Ahir_choru💪💪 .⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣ ----------- ।। श्री कृष्णम् वंदे जगदगुरूम् ।। ------⁣ ⁣ ⁣ ________ ।। श्री आहीर ।। _⁣ _..._..._..._..._🙏जय मुरलीधर🚩⁣ ....................................માન,મર્યાદા ને મોભો⁣ __________વટ, વચન ને વીરતા⁣ .....................દયા, દાન ને દાતારી⁣ ⁣ ⁣ ------🙏।। श्री कृष्णम् सदा शहायते ।।🚩-----⁣ ⁣ ⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ☞ @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ▬▬▬▬ 𝔹𝕚𝕘 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕆𝕗 𝔾𝕦𝕛𝕒𝕣𝕒𝕥..⁣⁣⁣⁣.⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ➛ સૌ પ્રથમ તો @ahir_samaj_of_dwarka પેજ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ➛ કોઈ પણ આહીર સમાજ ને લગતા 𝗡𝗲𝘄𝘀,𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀 જો તમારી પાસે હોય તો મને 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 મેસેજ કરો.⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ➛ નાનકડા ગામના પાદર થી લયને ગુજરાત ના સૌથી મોટા શહેર સુધીનું બધુજ⋆⋆⋆⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ➛ જો તમે તમારા ગામ કે શહેર ની ખાસીયતો વિશે જાણતા હોઇ તો 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲 𝗙𝗮𝘀𝘁 @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ➛ 🇮🇳જય જય ગરવી ગુજરાત🙏🙏 𝑷𝒓𝒐𝒖𝒅 𝑻𝒐 𝑩𝒆 𝑨𝒉𝒊𝒓______________________ᚔᚔ✍લિ. અડીખમ_આયર ⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗨𝘀 ❪ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ❫ 𝗙𝗼𝗿 𝗠𝗼𝗿𝗲❕⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ 𝗨𝘀𝗲 𝗛𝗮𝘀𝗵𝘁𝗮𝗴 ☞ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 𝗔𝗻𝗱 𝗧𝗮𝗴 𝗣𝗼𝘀𝘁'𝘀 📲⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ 🅰🆆🅴🆂🅾🅼🅴 🅵🆄🅽🅵🅰🆁🅴⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴✌️ @ahir_samaj_of_dwarka 𝗗𝗺 𝗧𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗰'𝘀 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀📥📩⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ☞ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ☞𝗦𝗵𝗮𝗿𝗲 | 𝗟𝗶𝗸𝗲 | 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 | #aayar_aayrani #આહ ીર_આહીરની #ha_mojj_ha #આયર #આત#આયર_આયર ાણી #ર ોયલ_રજવાડું #રજવ ાડું #jay_murlidhar 🚩 #jay_dwarkadhish #ahirat #ahir_regiment #ahir_samaj_of_dwarka #ahirani 👸 #ahir_boy #ahir_samaj #ahir_chora # જય_ દ્વારકાધીશ #ahirat 🚩 #ahirahirani #ahir #yadav #yadavbrand

2282
1 weeks ago

Ahir_boy💪💪✌️ .⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣ .🙏 𝑗𝑎𝑦 _𝑚𝑢𝑟𝑙𝑖𝑑𝒉𝑎𝑟🚩⁣⁣⁣ ✩⋆⋆.ⓙⓐⓨ ⓢⓗⓡⓔⓔ ⁣⁣⁣ ⓚⓘⓢⓗⓝⓐ.⋆⋆✩⁣⁣⁣ ▬▬▬▬।। क्षत्रीय यदुवंशी आहिर ।।▬▬▬▬⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ जय_द्वारકાधीશ🚩🚩▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ╸╸╸╸╸•।। श्री 𝚈𝚊𝚍𝚞𝚗𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗 ।।• ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ☞ @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ▬▬▬▬ 𝔹𝕚𝕘 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕆𝕗 𝔾𝕦𝕛𝕒𝕣𝕒𝕥..⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ➛ સૌ પ્રથમ તો @ahir_samaj_of_dwarka પેજ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ➛ કોઈ પણ આહીર સમાજ ને લગતા 𝗡𝗲𝘄𝘀,𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀 જો તમારી પાસે હોય તો મને 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 મેસેજ કરો.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ➛ નાનકડા ગામના પાદર થી લયને ગુજરાત ના સૌથી મોટા શહેર સુધીનું બધુજ⋆⋆⋆⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ➛ જો તમે તમારા ગામ કે શહેર ની ખાસીયતો વિશે જાણતા હોઇ તો 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲 𝗙𝗮𝘀𝘁 @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ➛ 🇮🇳જય જય ગરવી ગુજરાત🙏🙏 𝑷𝒓𝒐𝒖𝒅 𝑻𝒐 𝑩𝒆 𝑨𝒉𝒊𝒓_____________________ᚔᚔ✍લિ. અડીખમ_આયર ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗨𝘀 ❪ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ❫ 𝗙𝗼𝗿 𝗠𝗼𝗿𝗲❕⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 𝗨𝘀𝗲 𝗛𝗮𝘀𝗵𝘁𝗮𝗴 ☞ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 𝗔𝗻𝗱 𝗧𝗮𝗴 𝗣𝗼𝘀𝘁'𝘀 📲⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🅰🆆🅴🆂🅾🅼🅴 🅵🆄🅽🅵🅰🆁🅴⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴✌️ @ahir_samaj_of_dwarka 𝗗𝗺 𝗧𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗰'𝘀 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀📥📩⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ☞ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ☞𝗦𝗵𝗮𝗿𝗲 | 𝗟𝗶𝗸𝗲 | 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 🙏⁣⁣⁣ #aayar_aayrani #આહ ીર_આહીરની #ha_mojj_ha #આયર #આત#આયર_આયર ાણી #ર ોયલ_રજવાડું #રજવ ાડું #jay_murlidhar 🚩 #jay_dwarkadhish #ahirat #ahir_regiment #ahir_samaj_of_dwarka #ahirani 👸 #ahir_boy #ahir_samaj #ahir_chora # જય_ દ્વારકાધીશ #ahirat 🚩 #ahirahirani #ahir #yadav #yadavbrand

3522
1 weeks ago

जय हिन्द🇮🇳🇮🇳 #aayar_aayrani #આહ ીર_આહીરની #ha_mojj_ha #આયર #આત#આયર_આયર ાણી #ર ોયલ_રજવાડું #રજવ ાડું #jay_murlidhar 🚩 #jay_dwarkadhish #ahirat #ahir_regiment #ahir_samaj_of_dwarka #ahirani 👸 #ahir_boy #ahir_samaj #ahir_chora # જય_ દ્વારકાધીશ #ahirat 🚩 #ahirahirani #ahir #yadav #yadavbrand .⁣ .⁣ .⁣ ..🙏jay_murlidhar🚩⁣ _.._.._..jay shree krishna⁣ _____क्षत्रीय यदुवंशी आहीर_____⁣ .......🙏જય_દ્વારકાધીશ🚩.......⁣ ___।। श्री Yadunandan ।। __⁣ ⁣ ⁣ ------ ।। श्री कृष्णम् वंदे जगदगुरूम् ।। ------⁣ ⁣ ⁣ ________ ।। श्री आहीर ।। _⁣ _..._..._..._..._🙏जय मुरलीधर🚩⁣ ....................................માન,મર્યાદા ને મોભો⁣ __________વટ, વચન ને વીરતા⁣ .....................દયા, દાન ને દાતારી⁣ ⁣ ⁣ ------🙏।। श्री कृष्णम् सदा शहायते ।।🚩-----⁣ ⁣ ⁣

3844
1 weeks ago

👑 #રજવ ાડા_નથી_તો_શું_થય_ગયું🔫 #પણ_મ ોજ_અને_મરદાનગી_હજુ_એજ_છે_હો_વાલા ભાયું ભેગા ને ભળવા છેટા.mr. Adhiyol bapu 👑⚔️

5017
2 weeks ago

#રજવ ાડું_તો_હ્રદયમાં_હોવું_જોઇએ....... #પછ ી_ગમે_ત્યાં_બેસો_સિંહાસન_જ_લાગે.👑👑😎 #જય_goga 🐍 ....🙏🙏

8525
2 weeks ago

👑 #રજવ ાડા_નથી_તો_શું_થય_ગયું🔫 #પણ_મ ોજ_અને_મરદાનગી_હજુ_એજ_છે_હો_વાલા #upleta #dhoraji #junagadh #rajkot #bhayavadar #somnath #veraval #porbandar #jetpur #instadaily #instagram #instagood #liker #likers #likeforlikeandfollow #likeaboss

19332
2 weeks ago

રાજીનામુ_દેવુ_તે_સરળ_છે #રજવ ાડા 👑_દેવા_તે_નાની_વાત_નથી.....!!જય રઘુવીર!!.....!!સોનલ કૃપા!!

6622
2 weeks ago

👉 #ર ોયલ_ #રજવ ાડુ_🔫  👉 👑 वट वचन वीरता 👑 👉 मान मर्यादा माभो👑  👉 🦁 हमारा रक्त ह 👉☬सूर्यवंशी🌞 👉🔥RoYal EnTrY🔥 👉🔥9-4-2002🔥 ◇───────◇───────◇ 👉ƴ០⩏Ʀ ♬ƬƬɨƬ⩏ᖱ៩ 😂 ɨនƴ ⨏០០Ƭ😜 ◇───────◇───────◇ 👉જે આપશો એજ પાછું મળશે વાલા, પછી ઈજ્જત હોય કે દગો 100%✓ વ્યાજ સાથે એ તમારા પર ∂єρєи∂ કરે છે ◇───────◇───────◇ 👉આપણે તો આપણી મરજી ના માલિક🔥 ◇───────◇───────◇ 👉🔥👑 अपनी लंका के 🆁🅰🆅🅰🅽 👺हे हम ◇───────◇───────◇ 👉☬ωєℓ¢σмє тσ ιиѕтα α¢¢συит

145
2 weeks ago

👉 #સ ાહેબ,,,,,,,,, 👸 #ર ુપ... #ન ા... #રજવ ાડા.... #ન ... #હ ોય, 🐯 #સ િંહ... #ન ી...⚽ #રમત ... #ન_હ ોય!! 🌅 #આભ ... #ન ે...💢 #સ િમા_ન #_હ ોય!! #_ન ે .. #આ ,,,કાનુડા ની ...🔪 👉💪 #હ િંમત_ના_પારખા_ના_હોય_વાલા...... 👑 Sâgãr king hooo👑

220
2 weeks ago

#રજવ ાડું_તો_હ્રદયમાં_હોવું_જોઇએ....... #પછ ી_ગમે_ત્યાં_બેસો_સિંહાસન_જ_લાગે.👑👑😎 #જય_મ ાતાજી....🙏🙏 #king #gujrat #ahmedabadi #love @danbilzerian @eshanya_maheshwari @jay__wadhwani @priya .p.varrier @evelyn_sharma @katesharma @eroticwhip

586
Jan 2020

Kanudo 😍 ⁣⁣ .⁣⁣ .⁣⁣ .⁣⁣ .Jay_murlidhar🚩⁣⁣ ✩⋆⋆.ⓙⓐⓨ ⓢⓗⓡⓔⓔ ⁣⁣ ⓚⓘⓢⓗⓝⓐ.⋆⋆✩⁣⁣ ▬▬▬▬।। क्षत्रीय यदुवंशी आहिर ।।▬▬▬▬⁣⁣ ▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ जय_द्वारકાधीશ🚩🚩▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫⁣⁣ ╸╸╸╸╸╸╸╸•।। श्री 𝚈𝚊𝚍𝚞𝚗𝚊𝚗𝚍𝚊𝚗 ।।• ╸╸ ⁣⁣ ⁣⁣ ╔══════════════════╗ ᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤ 🙏।। श्री कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम ।।🚩⁣⁣ ╚══════════════════╝⁣⁣ ⁣⁣ ▱▱▱▱▱ ।। श्री आहिर ।।⁣⁣ ▭▭▭▭▭▭ 🙏जय_ मुरलीधर 🚩🚩⁣⁣ ➖➖➖➖➖✾માન, મર્યાદા ને મોભો✾⁣⁣ ⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊❂વટ, વચન ને વીરતા❂⁣⁣ .......................✿દયા, દાન ને દાતારી✿⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ╔══════════════════╗ ᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤᐤ 🙏।। श्री कृष्णम् सदा सहायते ।।🚩⁣⁣ ╚══════════════════╝⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ☞ @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣ ⁣⁣ ▬▬▬▬ 𝔹𝕚𝕘 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕆𝕗 𝔾𝕦𝕛𝕒𝕣𝕒𝕥..⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ➛ સૌ પ્રથમ તો @ahir_samaj_of_dwarka પેજ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.⁣⁣ ⁣⁣ ➛ કોઈ પણ આહીર સમાજ ને લગતા 𝗡𝗲𝘄𝘀,𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀 જો તમારી પાસે હોય તો મને 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 મેસેજ કરો.⁣⁣ ⁣⁣ ➛ નાનકડા ગામના પાદર થી લયને ગુજરાત ના સૌથી મોટા શહેર સુધીનું બધુજ⋆⋆⋆⁣⁣ ⁣⁣ ➛ જો તમે તમારા ગામ કે શહેર ની ખાસીયતો વિશે જાણતા હોઇ તો 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲 𝗙𝗮𝘀𝘁 @ahir_samaj_of_dwarka ⁣⁣ ⁣⁣ ➛ 🇮🇳જય જય ગરવી ગુજરાત🙏🙏 𝑷𝒓𝒐𝒖𝒅 𝑻𝒐 𝑩𝒆 𝑨𝒉𝒊𝒓______________________________ᚔᚔ✍લિ. અડીખમ_આયર ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗨𝘀 ❪ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ❫ 𝗙𝗼𝗿 𝗠𝗼𝗿𝗲❕⁣⁣ 𝗨𝘀𝗲 𝗛𝗮𝘀𝗵𝘁𝗮𝗴 ☞ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 𝗔𝗻𝗱 𝗧𝗮𝗴 𝗣𝗼𝘀𝘁'𝘀 📲⁣⁣ ⁣⁣ 🅰🆆🅴🆂🅾🅼🅴 🅵🆄🅽🅵🅰🆁🅴⁣⁣ ⁣⁣ 𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴✌️ @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 𝗗𝗺 𝗧𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗰'𝘀 & 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝘀📥📩⁣⁣ ⁣⁣ ☞ ✔ 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 @𝑎𝒉𝑖𝑟_𝑠𝑎𝑚𝑎𝑗_𝑜𝑓_𝑑𝑤𝑎𝑟𝑘𝑎 ⁣⁣ ☞𝗦𝗵𝗮𝗿𝗲 | 𝗟𝗶𝗸𝗲 | 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 🙏⁣⁣ ⁣⁣ #aayar_aayrani ⁣⁣ #આહ ીર_આહીરની⁣⁣ #ha_mojj_ha ⁣⁣ #આયર ⁣⁣ #આત ા⁣⁣ #આયર_આયર ાણી⁣⁣ #ર ોયલ_રજવાડું⁣⁣ #રજવ ાડું #jay_murlidhar 🚩 #jay_dwarkadhish #ahirat #ahir_regiment #ahir_samaj_of_dwarka #ahirani 👸 #ahir_boy #ahir_samaj #ahir_chora #ahirat 🚩 #ahirahirani #ahir #yadav #yadavbrand #ajayahir #insta_ahir_ahirani_

2551

Top photos & videos on #રજવ

Oct 2018

તારી દાદાગીરી ચાર દિવસની છે વાલા ઈતિહાસ જોઈ લે તારો બાપ તો શુ તારી પેઢી પન બોલતી હસે કે હા #રજવ ાડુ હા 🦁 @bhupensinh_mori_ 🦁 👑 #king 👑 . . #like4likes #likeforfollow #followbackinstantly #followtrain #likeforlikes #instagram #best #food #followers #bollywood

49196
Oct 2019

પીચોતેર પાઘડી નમે રે, અકબર ના એક હુકમે. અણનયમો એક આજીવન એકલિંગી નો એક આરાધો રે.. #આવ ો_વટ_રાખ્યો_રાણા_રે... માઠી મેવાડ ની હાલે રે, સામુ એની કોઈ નો હાલે. પણ જૂકાવી માથું નો હાલે એકલિંગી નો એક આરાધો રે.. #આવ ો_વટ_રાખ્યો_રાણા_રે... #રજવ ાડી_ઠાઠ #royal_rajput #rajputana #gohilwad #navratri2k19

19522
Dec 2019

कुछ देर की खामोशी है.. फीर शोर आयेगा .. तुम्हारा सीँफ वकत आया है .. हमारा दोर आयेगा ... #life #shoot 📷 #bullet #રજવ ાડુ

2079
last month

☆☆વટ 👓_તો_ અમારા દરબાર ⚔ _ના _લોહીમા_ 😡_ વહે_ છે..__*સાહેબ. * આખુ_ 🌆ગુજરાત 🙄_જોવે _ ત્યારે_ 😙કહે ___ ગરવી રે🌆 ગુજરાત મા ⚔દરબાર વટ છે તમારો.. ..!!!!☆☆☆ #like4likes #viralpost #instagram #you #pic #photography #loveyourself #community #followforfollowback #keepgoing #chak #mood #lifeline #lifestylemodel #live #beutiful #lovequotes #photogrpher #love #newpost #modeling #lifephotography

11011
Sep 2019

#રજવ ાડુ તો પોતાના લોહીમાં હોવુ જોઈએ વાલા પછી દરબાર નો છોરું ગમે તયાં ઊભુ રહે #સ િંહ જ લાગે 🙏🏻⚔જય માતાજી⚔🙏🏻....

369132
Apr 2019

#રજવ ાડુ_तो_હદય__मा #હ ોવુ_જોઈયે_ #મ ારા__વાલા__💫॰‌‌‌‌ #પછ ી__गमे_ ત્યા_બેસો__સિંહાસન_ #જ__ल ागे___👑 # Jay mataji # # @_only_bapu_777 # # @_moj_thi_mojila_bapu_07 # # બાપુ #

17025
Aug 2019

#રજવ ાડું 👑તો #_હ ્દયમાં હોવું જોઈએ #વ ાલા પછી ગમે ત્યાં બેસો #_સ િંહાસન જ☝️ લાગે.. 🚩Jay mataji 🚩

23069
last month

#રજવ ાડુ_તો_પોતાના_લોહીમાં_હોવુ_જોઈએ, વાલા #પછ ી_ક્ષત્રિય_નો_દિકરો_ગમે_ત્યાં_બેસે #એત ો_સિંહાસન 🚩 #જ_લ ાગે 🚩 🦁 #સ િંહ_તો_સિંહ જ_કેવાય_🦁 👑 . 👑🙏Jay mataji 🙏

21269
Apr 2019

#ઝઝ ુમી ને #જ ોખમ લે એતો #હ ીંમત ની વાત છે પણ #આ ંખ ના #ઈશ ારે આખુ #રજવ ાડુ રમતું કરે આતો #દરબ ાર ની જાત છે વાલા 👑 B A N N A S A 👑

22212